MY MENU

วิธีการชำระเงิน

การชำระเงิน Payment
ทางบริษัทฯ ของเรามีการขายสินค้าเป็นเงินสด และเครดิตแล้วแต่จะตกลงกับพนักงานขาย แต่หากเป็นลูกค้าที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดที่รถขนส่งไปไม่ถึงจะต้องชำระค่าสินค้าโดยวิธีการโอนเงินผ่านทางธนาคารดังนี้

โอนเงินผ่านธนาคารหรือตู้ ATM ชื่อบัญชี บริษัท ไทยประวิทย์ อินเตอร์แพ็คกิ้ง จำกัด
สาขา 
หมู่บ้านดีเค
บัญชี
กระแสรายวัน
เลขที่บัญชี
255-3-00310-1
หากท่านเลือกโอนเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร กรุณาแฟกซ์สำเนาใบ Pay-in พร้อมระบุชื่อเว็บไซต์
และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน มายัง
"ฝ่ายการเงิน" ที่ โทรสารหมายเลข 02-4963074